Π.Ο.Π.Α

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Λίγα λόγια για εμάς.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προπονητών Αθλημάτων (Π.Ο.Π.Α) ιδρύθηκε το 2010, αποτελεί δευτεροβάθμιο επαγγελματικό σωματείο όλων των Ελλήνων προπονητών αθλημάτων Ολυμπιακών και μη. Σκοπός της είναι ο συνασπισμός όλων των Ελλήνων προπονητών αθλημάτων για την από κοινού διεκδίκηση και προώθηση των κοινών επαγγελματικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών συμφερόντων τους. Μέλη της είναι οι σύνδεσμοι προπονητών των αθλημάτων Ιστιοπλοΐας, Κανόε-Καγιάκ, Κολύμβησης-Υδατοσφαίρισης-Συγχρονισμένης Κολύμβησης-Καταδύσεων, Άρσης Βαρών, Ποδηλασίας, Χιονοδρομίας, Αντισφαίρισης (Τέννις), Προπονητών ΑμεΑ, Αντιπτέρισης (Μπάντμιντον), Ξιφασκίας και Τάεκβοντό (Taekwondo). Καλύπτει σχεδόν το σύνολο των υπαρχόντων συνδέσμων προπονητών καθώς, δεν έχουν όλα τα αθλήματα αντίστοιχους συνδέσμους.

Είμαστε η φωνή των προπονητών.

 1. Η ενοποίηση και συνεργασία των Συνδέσμων  Προπονητών ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, Ολυμπιακών και μη, σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
 2. Ο συντονισμός και η ενοποίηση των προσπαθειών όλων των σωματείων που απαρτίζουν την Ομοσπονδία για τη προώθηση, τη μελέτη και την προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στο πλαίσιο της υπηρεσίας της κοινωνίας ως σύνολο.
 3. Η ανάδειξη και αναβάθμιση του επαγγέλματος του Προπονητή ατομικών και ομαδικών αθλημάτων.
 4. Η ανάδειξη και προώθηση κάθε θέματος που ενδιαφέρει τους Προπονητές ατομικών και ομαδικών αθλημάτων και σχετίζεται με την προστασία των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους.
 5. Η εξασφάλιση της επιστημονικής επάρκειας των προπονητών ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, η εκπαίδευσή τους και η διατήρηση υψηλού επιπέδου γνώσεων και επαγγελματισμού.
 6. Επικοινωνία και συνεργασία με άλλους σχετικούς συλλόγους του εξωτερικού για ανταλλαγή και αξιοποίηση γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.

 

 1. The unification and cooperation of the associations of individual and team sports coaches, Olympic and non-Olympic, in a secondary trade union organization.
 2. The coordination and the unification of the efforts of all the associations that make up the Federation for the preservation, the study and the promotion of the common economic, social and professional interests of its members, in the context of the service of the society as a whole.
 3. The promotion and upgrading of the profession of individual and team sports coach.
 4. The promotion and promotion of any issue that interests individual and team sports coaches and is related to the protection of their economic, social and professional interests.
 5. Ensuring the scientific competence of individual and team sports coaches, their training and maintaining a high level of knowledge and professionalism.
 6. Communication and cooperation with other relevant associations abroad for the exchange and utilization of knowledge, experiences and best practices.
 

Η ΦΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

 1. Συμμετοχή των Προπονητών στη λήψη αποφάσεων για τον αθλητισμό.
 2. Η ίδρυση Συνδέσμων  Προπονητών σε κάθε άθλημα.
 3. Η συμμετοχή των Προπονητών όλων των αθλημάτων μέσω των Συνδέσμων τους στην ΠΟΠΑ, ώστε μέσω αυτής να μπορούν να αγωνίζονται για την από κοινού ανάδειξη, υπεράσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους σε κάθε επίπεδο (κοινωνικό, επαγγελματικό, εκπαιδευτικό, συμμετοχή σε σημαντικές αθλητικές αποφάσεις) .
 4. Με την επίτευξη των παραπάνω, θα δημιουργηθεί ένα καλύτερο περιβάλλον για τους Προπονητές και τον Ελληνικό Αθλητισμό και θα επιτευχθούν τα οράματα και οι προσδοκίες που είχαν εδώ και πολλά χρόνια οι υγιείς προπονητές και φίλαθλοι.

 

 1. Involvement of Coaches in decision-making for sports.
 2. The establishment of coaches' associations in every sport.
 3. The participation of the coaches of all sports through their associations in POPA,   so that through it they can fight for the joint promotion, defense and claim of their rights at every level (social, professional, educational, participation in important decisions for sports).
 4. By achieving the above, a better environment will be created for coaches and Greek sports and the visions and expectations that sane coaches and fans have had for many years will be achieved.
 

Διοικητικό Συμβούλιο

Γνωρίστε μας

Αθανάσιος Δ. Βιλλιώτης </br>(Κανό-Καγιάκ)
Αθανάσιος Δ. Βιλλιώτης
(Κανό-Καγιάκ)
Πρόεδρος

popa.allsports@gmail.com

6972391087

Δημήτρης Στεφανίδης </br>(ΑμεΑ)
Δημήτρης Στεφανίδης
(ΑμεΑ)
Γενικός Γραμματέας

ds@popa.gr

143-295-2035

Αθανασία Γιακουβάκη </br>(Αντιπτέριση)
Αθανασία Γιακουβάκη
(Αντιπτέριση)
Ειδική Γραμματέας

ag@popa.gr

Γεώργιος Τσουρούτας</br>(Ξιφασκία)
Γεώργιος Τσουρούτας
(Ξιφασκία)
Οργανωτικός Γραμματέας

gt@popa.gr

Στέλλα Αγρότου
(Αντισφαίριση)
Μέλος

sa@popa.gr

Γιώργος Αραχωβίτης </br>(Χιονοδρομία)
Γιώργος Αραχωβίτης
(Χιονοδρομία)
Αντιπρόεδρος

ga@popa.gr

6977650092

Φίλιππος Οικονόμου </br>(Ποδηλασία)
Φίλιππος Οικονόμου
(Ποδηλασία)
Ταμίας

po@popa.gr

Ισίδωρος Δαρζέντας </br>(Ιστιοπλοία)
Ισίδωρος Δαρζέντας
(Ιστιοπλοία)
Μέλος

id@popa.gr

Χρήστος Κόλλιας</br>(Πάλη)
Χρήστος Κόλλιας
(Πάλη)
Μέλος

ck@popa.gr

logo

Ταινάρου 10, T.K. 17237, Δάφνη-Αθήνα  info@popa.gr

Live στα κοινωνικά δικτυα

Follow Us:

Income Tax Planning

  View Service