ΦΕΚ ΝΟΜΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 49 1 Απριλίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4373

Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνι−κής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες δι−ατάξεις.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΕκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Α ́ ΜΕΡΟΣΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚΆρθρο 1Ορισμοί Οι ακόλουθοι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:α) Αγώνας: Η αυτοτελής κούρσα, αναμέτρηση, παιχνίδι ή μεμονωμένος αθλητικός διαγωνισμός.β) Αθλητής: Κάθε Πρόσωπο που συμμετέχει σε κάποιο αγώνισμα σε διεθνές επίπεδο, όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε Διεθνή Ομοσπονδία, ή σε εθνικό επίπεδο, όπως αυτό ορίζεται από το ΕΣΚΑΝ (Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ). Το ΕΣΚΑΝ έχει τη διακρι−τική ευχέρεια να εφαρμόζει κανόνες αντιντόπινγκ σε έναν Αθλητή που δεν είναι ούτε Διεθνούς Επιπέδου Αθλητής ούτε Εθνικού Επιπέδου Αθλητής και να τον εντάξει έτσι στον ορισμό του «Αθλητή». Σε σχέση με Αθλητές που δεν είναι ούτε Διεθνούς Επιπέδου ούτε Εθνικού Επιπέδου Αθλητές, ο ΕΣΚΑΝ μπορεί να επι−λέξει να διεξάγει περιορισμένους Ελέγχους ή να μη διεξάγει καθόλου Ελέγχους, να αναλύσει Δείγματα για λιγότερες ουσίες σε σχέση με τον πλήρη Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών, να ζητήσει περιορισμένες ή καθόλου πληροφορίες εντοπισμού ή να μη ζητήσει εκ των προτέρων κατ’ Εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς Σκοπούς (ΕΧΘΣ). Ωστόσο, εάν διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 3.1, 3.3 ή 3.5 από Αθλητή επί του οποίου το ΕΣΚΑΝ έχει δικαιοδοσία, και ο οποίος αγωνίζεται κάτω του διεθνούς ή του εθνικού επιπέδου, τότε ισχύουν οι Συνέπειες που προβλέπει ο Κώδικας, εκτός του άρθρου 14.3.2. Για τους σκοπούς του άρθρου 2.8 και του άρθρου 2.9, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης στην καταπολέμηση του

Περισσότερα