ΝΟΜΟΙ

Οι νόμοι περί αθλητισμού.

ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΜΕΛΟΣ: International Council for Coaching Excellence και European Coaching Council

Δάφνη, 21 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 30/2014

ΠΡΟΣ : ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΘΕΜΑ : ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμοι κύριοι !
Όπως είχαμε δεσμευτεί κατά την παρουσία μας στην συνεδρίαση της επιτροπής στις 13 Οκτωβρίου 2014, σας υποβάλλουμε το παρόν συμπληρωματικό υπόμνημα το οποίο περιέχει αναλυτικότερες τις θέσεις τις ΠΟΠΑ επί σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τους προπονητές. Επίσης, σας ζητάμε να μελετήσετε ποια από τα ζητήματα που αναφέρουμε στο υπόμνημα που σας παραδώσαμε στις 13 Οκτωβρίου, θα μπορούσε να περιληφθεί στον νόμο που επεξεργάζεστε

ΟΡΙΣΜΟΙ
α) ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
 1. Προπονητής νοείται το πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αθλητική προετοιμασία, εκπαίδευση, επιμόρφωση και καθοδήγηση αθλητών, κάθε επιπέδου και ηλικίας, παρέχοντας τις επαγγελματικές του υπηρεσίες σε αθλητικά σωματεία, τοπικές ενώσεις αυτών ή αθλητικές ομάδες, αθλητικές ομοσπονδίες, με σκοπό την προετοιμασία και συμμετοχή των αθλητών τους σε κάθε είδους αγωνιστικές δραστηριότητες του οικείου αθλήματος.
 2. Το επάγγελμα του προπονητή στην Ελλάδα νομιμοποιούνται να το ασκήσουν όσοι είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μετά την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο και την εγγραφή του στο ειδικό αρχείο προπονητών. Η απόφαση χορήγησης κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία.
 3. Οι νόμιμα ασκούντες το επάγγελμα του προπονητή στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 και 136 παρ.5 του ν.2725/99, όπως ισχύει υπάγονται στις ειδικές διατάξεις των υφιστάμενων κανονισμών προπονητών ανάλογα με το άθλημα για το οποίο προσφέρουν τις ειδικές τους υπηρεσίες.
 4. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση για να είναι έγκυρη απαιτείται να κατατεθεί στην αρμοδία ΔΟΥ. 
 5. Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν για την προπόνηση των αθλητών τους ή την εκμάθηση αθλήματος στις αθλητικές ακαδημίες :
  α) οι αθλητικές ομοσπονδίες και οι αθλητικές ενώσεις
  β) οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και τα τμήματα αμειβομένων αθλητών
  γ) τα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν Ολυμπιακό άθλημα
  δ) τα αθλητικά σωματεία τα οποία λειτουργούν και διοργανώνουν σχολές εκμάθησης οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος σε μη αθλητές τους ανεξάρτητα αν για τη παροχή αυτή καταβάλλονται ή όχι δίδακτρα,
  ε) τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα, μη Ολυμπιακό, και έχουν αθλητές στη δύναμή τους ηλικίας κάτω των 18 ετών.
 6. Η επίλυση εργασιακών διαφορών των προπονητών κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους ανάγεται στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΑΔ, με σκοπό την ταχεία επίλυσή της.
β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Εκπαιδευτής είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (να δημιουργηθεί πλαίσιο) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την εκμάθηση αθλήματος αναγνωρισμένου ή μη σε πρόσωπα τα οποία δεν φέρουν την ιδιότητα του αθλητή, παρέχοντας τις υπηρεσίες του ως αυτοαπασχολούμενος ή ως εργαζόμενος φορέα - πάροχου εκμάθησης αθλήματος (Να οριστεί ο φορέας – πάροχος εκμάθησης αθλήματος).

γ) ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

(Να ληφθεί υπόψιν ο ν2741/1999 άρθρο 21 παρ. 2, εδάφιο 3α και 3β).

Συνοδός δραστηριοτήτων είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την εποπτεία διεξαγωγής αθλητικοφανών δραστηριοτήτων π.χ., διακυβέρνηση σκάφους Rafting, αρχηγεία ορειβατικής ανάβασης, διακυβέρνησης πλεύσης καγιάκ σε φυσικό περιβάλλον κλπ.

ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ

α) Ακαδημαϊκό προσόν (π.χ πτυχίο ΤΕΦΑΑ, ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, ή δίπλωμα σχολών προπονητών της ΓΓΑ, ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού).

β) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα.

γ) Πιστοποιητικό υγείας από δημόσια υπηρεσία όπου να αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται πάθηση που να κολλήει την παροχή υπηρεσιών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Με αφορμή τις μέχρι τούδε εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις για κανονισμούς προπονητών, δυνάμει του άρθρου 31 παρ. 9 του ν2725/1999 ο οποίος προβλέπει ότι εντός ενός έτους, θα έπρεπε να είχαν ρυθμιστεί τα θέματα που αφορούν την απασχόληση των προπονητών, εκτιμούμε ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να προβλέπονται εντός του νόμου τον οποίο επεξεργάζεστε . Θέματα που θα πρέπει να ρυθμιστούν από το νόμο, είναι :

 1. Η διαδικασία αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος.
 2. Τυπικά προσόντα προπονητών.
 3. Κατηγορίες προπονητών, με δυνατότητα απόκλισης με την έκδοση υπουργικής απόφασης
 4. Απασχόληση προπονητών.
 5. Δελτίο ταυτότητος προπονητών. Έκδοση από ΝΠΔΔ (π.χ ΓΓΑ) και γνωστοποίηση σε Σύνδεσμο προπονητών και Ομοσπονδία.
 6. Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων για την πρόσληψη προπονητών. ……….
 7. Όροι πρόσληψης αλλοδαπού προπονητή, προερχόμενου από Τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ).
 8. Πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές.
 9. Ασυμβίβαστο άσκησης επαγγέλματος προπονητού.
 10. Επιμόρφωση προπονητών. Δυνατότητα παροχής επιμορφωτικών εκδηλώσεων δύνανται να υλοποιούν οι : ΓΓΑ, Πανελλήνιο Σύνδεσμοι Προπονητών, Πανελλήνια Ομοσπονδία Προπονητών Αθλημάτων.
 11. Σχολές προπονητών. Η ΠΟΠΑ, είχε προτείνει την ίδρυση της «Εθνικής Σχολής Προπονητών» ως σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας ως πρότυπο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ΤΕΦΑΑ, αλλά με εξειδίκευση σε κάθε άθλημα. Σε αυτή θα φοιτούσαν κατόπιν εξετάσεων αθλητές αλλά και απόφοιτοι από τα ΤΕΦΑΑ.


Οι παρούσες, όμως, οικονομικές δυνατότητες της χώρας, μάς επιβάλλουν να επεξεργαστούμε μια εναλλακτική πρόταση. Αξιοποιώντας την τουριστική ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας που αναπτύσσονται στον αθλητικό τουρισμό. Οι βασικές αρχές της είναι:
α) αναβάθμιση του επιπέδου παρεχομένων γνώσεων,
β) λειτουργία σχολών εφόσον υπάρχει διαπιστωμένη ανάγκη για νέους προπονητές, που θα καλύπτουν υπάρχουσες πραγματικές απαιτήσεις,
γ) οι σχολές θα έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και συγκεκριμένη διδακτική ύλη,
δ) θα έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια που θα παρέχει τη δυνατότητα σωστής και ολοκληρωμένης παροχής γνώσεων,
ε) πρακτική εξάσκηση,
στ) αξιόπιστες εξετάσεις και
ζ) κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι σχολές πρέπει να ιδρύονται από την ΓΓΑ και να εποπτεύονται από επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της ΓΓΑ, της οικείας ομοσπονδίας και της ΠΟΠΑ.

Σχετικά με το ζήτημα αυτό, η παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε: 
( «. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί με απόφασή της, κατόπιν αιτήματος και με δαπάνη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, να ιδρύει περιοδικές Σχολές Προπονητών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας κάθε σχολής, των προσόντων των υποψηφίων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και κάθε άλλο συναφές θέμα. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται επίσης υποχρεωτικά: α) το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου που δε μπορεί να υπερβεί κατ' ανώτατο όριο τα 250,00 ευρώ, καταβαλλόμενα ανταποδοτικά από κάθε υποψήφιο και β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, καθώς και οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ελέγχει τα διπλώματα των περιοδικών Σχολών Προπονητών ως προς τη νομιμότητά τους, δύναται δε να ορίζει ομάδα εργασίας έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση της πιστής τήρησης των όρων λειτουργίας της σχολής, όπως αυτοί καθορίζονται με την απόφαση λειτουργίας της. Στα μέλη των ομάδων αυτών δεν καταβάλλεται αποζημίωση.»)
με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α' 163/12.07.2013) και ισχύει σήμερα, οφείλει να τροποποιηθεί, καθώς η λειτουργία των «περιοδικών Σχολών Προπονητών» τις οποίες η εν λόγω διάταξη προβλέπει, έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 31 του ν. 2725/1999 και τις προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, επιτρέποντας στην ουσία σε κάθε ομοσπονδία να θέτει τα δικά της κριτήρια για την επιλογή και την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές αυτές, χωρίς να υπόκειται σε κανέναν έλεγχο.

Εναλλακτικά προτείνουμε η σχολές προπονητών, να ανατεθούν στο Υπουργείο Παιδείας, αφού :
Α) πρόκειται για εκπαιδευτική διαδικασία, και
Β) οι ομοσπονδίες και η ΓΓΑ δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εκπαιδευτικούς φορείς.
Γ) Ως βασικό προαπαιτούμενο θεωρούμε την τεχνική επάρκεια και γνώση του αθλήματος από τον οιονδήποτε υποψήφιο προπονητή που επιθυμεί να φοιτήσει σε σχολή προπονητών. Επάρκεια η οποία μόνον με πρακτική εξέταση μπορεί να πιστοποιηθεί εάν δεν συντρέχουν βέβαια τα νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής του στο εν λόγω άθλημα ως αθλητής κατά το παρελθόν.

Επισήμανση: Υπάρχουν πολλά αθλήματα, που δεν έχουν ειδικότητα στα ΤΕΦΑΑ. Συνεπώς, είναι αναγκαίο οι προπονητές των αθλημάτων αυτών ν’ αναδεικνύονται από τις Σχολές Προπονητών, στη βάση όμως συγκεκριμένων κριτηρίων που θα προβλέπονται εκ των προτέρων και θα αφορούν, αφενός, στην είσοδο των υποψηφίων στις Σχολές, και αφετέρου, στον έλεγχο και την πιστοποίηση των απαιτούμενων γνώσεων.

Απαραίτητη, βεβαίως, είναι η συνεχής επιμόρφωση προπονητών, μέσω σεμιναρίων, τα οποία θα γίνονται κάθε δύο χρόνια είτε από την ΓΓΑ, είτε από την ΠΟΠΑ.

Αυτή η διαδικασία προτείνουμε να ισχύει και ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος των προπονητών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε, επιβεβλημένο, ο προπονητής να συμμετέχει στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στο χώρο του αθλητισμού συμμετέχοντας θεσμικά στα Διοικητικά συμβούλια που λαμβάνουν τις αποφάσεις με δικαίωμα λόγου, δικαίωμα τεκμηρίωσης και δικαίωμα ψήφου!

Για το ΔΣ της ΠΟΠΑ 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 

 6972391087 

  6973828463

logo

Ταινάρου 10, T.K. 17237, Δάφνη-Αθήνα  info@popa.gr

Live στα κοινωνικά δικτυα

Follow Us:

Income Tax Planning

  View Service