ΝΟΜΟΙ

Οι νόμοι περί αθλητισμού.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχουν ενσωματωθεί στο Νόμο 2725/1999 οι τροποποιητικές διατάξεις των: Ν 2858/2000,Ν.2947/2001,Ν.3057/2002,Ν.3207/2003, Ν.3262/2004, Ν.3772/2005, Ν.3472/2006, Ν.3479/2006,Ν.3708/2008, Ν.3773/2009, Ν.4049/2012, Ν.4052/2012, Ν.4061/2012.

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας περί αθλητισμού

Έχουν ενσωματωθεί στο Νόμο 2725/1999 οι τροποποιητικές διατάξεις των: Ν 2858/2000,Ν.2947/2001,Ν.3057/2002,Ν.3207/2003, Ν.3262/2004, Ν.3772/2005, Ν.3472/2006, Ν.3479/2006,Ν.3708/2008, Ν.3773/2009, Ν.4049/2012, Ν.4052/2012, Ν.4061/2012.

ΝΟΜΟΣ 2725/1999  ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999

Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ Α' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Άρθρο 1:  Έννοια - Σκοπός

Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

Άρθρο 2: Μέλη

1 Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του αθλητικού σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20). ∆εν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου, κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό του σωματείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή στον αθλητισμό. Ο αριθμός των μελών αθλητικού σωματείου είναι απεριόριστος.

               ∆ιατάξεις καταστατικών που περιορίζουν τον αριθμό των μελών είναι άκυρες.

2 Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος αθλητικού σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.

1 Σχόλια: Σχετικά με την αναλογική εφαρμογή του άρ. 46α του ν. 1892/1990 (Α ́101) και στις αθλητικές ανώνυμες εταιρίες, που ορίζονται στα άρθρα 63 επ. του παρόντος νόμου, βλ. και την παρ. 5 του άρ. 17 του ν. 2947/2001 (Α ́228/9.10.2001) περί έργων ολυμπιακής υποδομής και άλλων διατάξεων. Κατά την ίδια ως άνω παρ., ειδικός εκκαθαριστής αθλητικής ανώνυμης εταιρείας διορίζεται το αντίστοιχο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο, όπως αυτό ορίζεται στο άρ. 1 σε συνδυασμό με τα άρ. 63 και 64 του παρόντος νόμου.

PoliceNET of Greece – www.policenet.gr
Τελευταία ενημέρωση: 26/4/2012 

logo

Ταινάρου 10, T.K. 17237, Δάφνη-Αθήνα  info@popa.gr

Live στα κοινωνικά δικτυα

Follow Us:

Income Tax Planning

    View Service